សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់

image
image
image

1. ចូលប្រើប្រាស់


1. បើកកម្មវិធី posTTransfer​ នៅលើវេបសាយ
- ចុចប៊ូតុង (ចូលប្រើប្រាស់)
2. ប្រើលេខទូរស័ព្ទដើម្បីចូលប្រើប្រាស់
- បំពេញលេខទូរស័ព្ទ​ និង បញ្ចូលលេខកូដសម្ងាត់ (8 ខ្ទង់) -> ចុចប៊ូតុង (ចូលប្រើប្រាស់)

មើលបន្ថែម...

2. បង្កើតគណនីី


1. បើកកម្មវិធី posTTransfer​ នៅលើវេបសាយ
- ចុចប៊ូតុង (ចូលប្រើប្រាស់)
1. បញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទ ដើម្បីបង្កើតថ្មី
-​ ជ្រើរើស លេខកូដប្រទេស -> បញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទ -> ចុច (ចុះឈ្មោះ)
2. បញ្ជាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នក
-​ បញ្ចូលលេខកូដ ៤ខ្ទង ដែលបានពីសារទូរស័ព្ទ -> ចុច (រក្សាទុក)
3. បង្កើតលេខកូដថ្មី (លេខកូដសំរាប់ ចូលគណនីី)
-​ បញ្ចូលលេខកូដសម្ងាត់ នឹង បញ្ចូលលេខកូដសារជាថ្មីដើម្បីបញ្ជាក់ (៨ខ្ទង) -> ចុច (រក្សាទុក)
4. បង្កើតគណនីី
- អ្នកអាចប្រើ OCR សំរាប់ស្កេន ID​​ កាតឬលិខិតឆ្លងដែន សំរាប់ការបំពេញដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុង សំណុំបែបបទឬបញ្ចូលដោយផ្ទាល់ -> ចុច (រក្សាទុក)

មើលបន្ថែម...

3. ភ្លេចពាក្យសម្ងាត់់់


1. ចុចលើពាក្យ "ភ្លេចលេខសម្ងាត់់"
- បើកទំរង់បំពេញពត៌មាន ចូលប្រើប្រាស់ -> ចុចលើពាក្យ "ភ្លេចលេខសម្ងាត់់"
2. បញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទ
- បំពេញលេខទូរស័ព្ទខាងក្នុងប្រអប់លេខទូរស័ព្ទ​ -> ចុច (ផ្លាស់ប្ដូរលេខសម្ងាត់)
3. បញ្ជាក់កូដសារទូស័ព្ទ
- ផ្ទៀងផ្ទាត់លេខកូដដែលត្រូវបានផ្ញើទៅទូរស័ព្ទរបស់អ្នក រួចបំពេញក្នុងប្រអប់ -> ចុច (រក្សាទុក)
4. កំណត់ពាក្យសម្ងាត់ថ្មី
- បំពេញពាក្យសម្ងាត់ថ្មីហើយបញ្ជាក់ពាក្យសម្ងាត់ (៨ខ្ទង)-> ចុច​ (រក្សាទុក)

មើលបន្ថែម...

4. ចាកចេញ


1. ចុច ចាកចេញ
- ចុចម៉ឺនុយខាងក្រោម - ស្ដាំ ( . . . ) -> ចុច (ចាកចេញពីកម្មវិធី)

មើលបន្ថែម...

5.1. កែប្រែពត៏មានផ្ទាល់ខ្លួន


1. client.ios_edit_profile1
- ចូលទៅក្នុងម៉ឺនុយផ្ទាំងគ្រប់គ្រងរបស់អ្នក -> ចុចរបារចំហៀងម៉ឺនុយ (ខាងក្រោម - ស្តាំ) ( . . . )
2. ការកំណត់
- ចុច (ការកំណត់)
3. ពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន
-​ ចុច​ (កែទប្រែពត៌មាន)

មើលបន្ថែម...

5.2. ផ្លាស់ប្ដូរលេខកូដសម្ងាត់


1. ផ្លាស់ប្តូរលេខសំងាត់ចូលទៅកាន់ការកំណត់
- ចូលទៅក្នុងម៉ឺនុយផ្ទាំងគ្រប់គ្រងរបស់អ្នក -> ចុចរបារចំហៀងម៉ឺនុយ (ខាងក្រោម - ស្តាំ) ( . . . )-> ការកំណត់
2. បញ្ចូលលេខកូដសម្ងាត់
- ចុច (កែប្រែលេខកូដសម្ងាត់)
3. បញ្ចូលលេខកូដសម្ងាត់
- បញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់បច្ចុប្បន្ន -> បញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់ថ្មី -> បញ្ជាក់ពាក្យសម្ងាត់ -> ចុច (រក្សាទុក)

មើលបន្ថែម...

5.3. ប្ដូរ​ភាសា


1. ប្ដូរភាសាទៅកាន់ការកំណត់
- ចូលទៅក្នុងម៉ឺនុយផ្ទាំងគ្រប់គ្រងរបស់អ្នក -> ចុចរបារចំហៀងម៉ឺនុយ (ខាងក្រោម - ស្តាំ) ( . . . )-> ការកំណត់
2. ប្ដូរ​ភាសា
ចុចប្ដូរភាសា
3. ខ្មែរ / អង់គ្លេស
- ជ្រើសរើសភាសាខ្មែរ / អង់គ្លេស -> ចុច (រួចរាល់)

មើលបន្ថែម...

5.4. កំណត់ពេលវេលា​ ចាក់ចេញពីកម្មវិធី


1. សូមចូលទៅកាន់ការកំណត់ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរពេលវេលាចាក់សោរ
- ចូលទៅក្នុងម៉ឺនុយផ្ទាំងគ្រប់គ្រងរបស់អ្នក -> ចុចរបារចំហៀងម៉ឺនុយ (ខាងក្រោម - ស្តាំ) ( . . . )-> ការកំណត់
2. ផ្លាស់ប្តូរកម្មវិធីចាក់សោរ
- ផ្លាស់ប្តូរកម្មវិធីចាក់សោរ
3. ពេលវេលាដើម្បីចាក់សោរកម្មវិធី
- ជ្រើសរើសពេលវេលាដើម្បីចាក់សោរ

មើលបន្ថែម...

5.5. គោលការណ៍​ឯកជន


1. មើលគោលការណ៍ភាពឯកជនចូលទៅកាន់ការកំណត់
- ចូលទៅក្នុងម៉ឺនុយផ្ទាំងគ្រប់គ្រងរបស់អ្នក -> ចុចរបារចំហៀងម៉ឺនុយ (ខាងក្រោម - ស្តាំ) ( . . . )-> ការកំណត់
2. មើលគោលការណ៍ឯកជន
- ចុចគោលការណ៍ភាពឯកជន

មើលបន្ថែម...

5.6. គណនីី​របស់ខ្ញុំ


1. មើលគណនីីរបស់ខ្ញុំ
- ចុចម៉ឺនុយខាងលើផ្នែកខាងឆ្វេង -> ចុចលើ (គណនីីរបស់ខ្ញុំ)
2. មើលគណនីីខ្ញុំ
- មើលគណនីីខ្ញុំ

មើលបន្ថែម...

5.7. ការផ្សព្វផ្សាយ


1. ការផ្សព្វផ្សាយ
- ចូលទៅក្នុងម៉ឺនុយផ្ទាំងគ្រប់គ្រងរបស់អ្នក -> ចុចរបារចំហៀងម៉ឺនុយ (ខាងក្រោម-ស្តាំ) -> ជ្រើសរើស (បញ្ជីរបញ្ចុះតម្លៃ)
2. បញ្ជីបញ្ចុះតម្លៃ
- មើលការផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ជាបញ្ជី

មើលបន្ថែម...

5.8. ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង


1. ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង
- ចូលទៅក្នុងម៉ឺនុយផ្ទាំងគ្រប់គ្រងរបស់អ្នក -> ចុចរបារចំហៀងម៉ឺនុយ (ខាងក្រោម - ស្តាំ) ( . . . )-> ជ្រើស (ទាក់ទងយើង)
2. មើលទំនាក់ទំនងមកយើង
- មើលទំនាក់ទំនងរបស់យើង

មើលបន្ថែម...

5.9. អំពី​ពួក​យើង


1. អំពី​ពួក​យើង
- ចូលទៅក្នុងម៉ឺនុយផ្ទាំងគ្រប់គ្រងរបស់អ្នក -> ចុចរបារចំហៀងម៉ឺនុយ (ខាងក្រោម - ស្តាំ) ( . . . )-> ជ្រើសអំពីយើង
2. អំពីយើង
- មើលអំពីយើង

មើលបន្ថែម...

1. ផ្ទេរពីគណនី ទៅគណនី (គណនីីទូរស័ព្ទ ទៅ គណនីីទូរស័ព្ទ)


1. បំពេញសំណុំបែបបទសំរាប់ផ្ទេរ
- ជ្រើសរើសគណនីីរបស់អ្នក -> បញ្ចុលលេខគណនីី (ដែលអ្នកចង់ផ្ទេរទៅ (ទៅគណនី) -> បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់ -> បញ្ចូលគោលបំណង -> ចុច (ផ្ទៀងផ្ទាត់)
2. ផ្ទៀងផ្ទាត់ពត៏មាន
- ់អានហើយផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក -> ចុច (ផ្ញើរសាច់ប្រាក់)
3. បញ្ចូលលេខកូដសម្ងាត់
- បញ្ចូលលេខកូដកម្មវិធីរបស់អ្នកឬប្រើការបោះពុម្ពម្រាមដៃដើម្បីបញ្ជាក់ប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក -> ចុច (Done)
4. បង្កាន់ដៃ
- មើលវិក្កយបត្ររបស់អ្នក -> ចុច (រួចរាល់)

មើលបន្ថែម...

2.​ ផ្ទេរពីគណនីីទៅលេខទូរសព្ទ (គណនីីទូរស័ព្ទ ទៅលេខទូរស័ព្ទ)


1. បំពេញសំណុំបែបបទសម្រាប់ផ្ទេរ
- ជ្រើសរើសគណនីីរបស់អ្នក -> បញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទ (ដែលអ្នកចង់ផ្ទេរ) -> បញ្ចូលទឹកប្រាក់ -> បញ្ចូលគោលបំណង -> ចុចផ្ទៀងផ្ទាត់
2. ផ្ទៀងផ្ទាត់ពត៏មាន
- អាននិងផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក -> ចុចបន្ទាប់
3. បញ្ចូលលេខកូដសម្ងាត់
- បញ្ចូលកូដកម្មវិធីរបស់អ្នកឬប្រើការបោះពុម្ពម្រាមដៃដើម្បីបញ្ជាក់ពីប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក -> ចុចយល់ព្រម
4. បង្កាន់ដៃ
- មើលបង្កាន់ដៃ -> ចុចបញ្ចប់

មើលបន្ថែម...

3. គណនីីសាច់ប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួន


1. បំពេញបែបបទសម្រាប់គណនីីផ្ទាល់ខ្លួន
- បញ្ចូលកូដសុវត្ថិភាព (8 លេខ) -> ចុច(ផ្ញើសាច់ប្រាក់ទៅគណនីី)
2. ព័ត៌មានសាច់ប្រាក់
- អាននិងផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក -> ចុច (យល់ព្រម)
3. បញ្ជាក់លេខកូដសម្ងាត់
- បញ្ចូលកូដកម្មវិធីរបស់អ្នកឬប្រើការបោះពុម្ពម្រាមដៃដើម្បីបញ្ជាក់ពីប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក -> ចុចយល់ព្រម
4. បង្កាន់ដៃ
- មើលបង្កាន់ដៃ -> ចុចបញ្ចប់

មើលបន្ថែម...

4. ប្តូរប្រាក់


1. បំពេញសំណុំបែបបទសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរ
- ជ្រើសរើសគណនីីចេញពីសមតុល្យ -> ជ្រើសរើសគណនីីសមតុល្យ -> បញ្ចូលទឹកប្រាក់ -> ចុច (ប្ដូរប្រាក់)
2. ផ្លាស់ប្តូរពត៌មាន
- អាននិងផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក -> ចុច (យល់ព្រម)
3. បញ្ជាក់លេខកូដសម្ងាត់
- បញ្ចូលកូដកម្មវិធីរបស់អ្នកឬប្រើការបោះពុម្ពម្រាមដៃដើម្បីបញ្ជាក់ពីប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក -> ចុចយល់ព្រម
4. បង្កាន់ដៃ
- មើលបង្កាន់ដៃ -> ចុចបញ្ចប់

មើលបន្ថែម...

5. គណនីពេញចិត្ត


1. ចុចលើរូបតំណាងគណនីីដែលចូលចិត្ត
- ចូលទៅក្នុងផ្ទាំង ផ្ទាំងគ្រប់គ្រង របស់អ្នក -> ចុចលើរូបតំណាង (គណនីពេញចិត្ត)
2. ជ្រើសកិច្ចការដែលបានធ្វើពីមុន
- ជ្រើសរើសប្រតិបត្តិការចាស់ដែលអ្នកបានធ្វើពីមុន ដើម្បីធ្វើបន្ត។

មើលបន្ថែម...

6. លេខកូដ QR (ការឆ្លើយតបរហ័ស)


1. ថត(ស្កែន)កូដ QR
- យកកាម៉េរ៉ា QR របស់អ្នកដាក់ពីលើឧបករណ៍ផ្សេងទៀត (កូដQR នឹងបើកប្រត្តិការផ្ទេរប្រាក់ដោយស្វ័យប្រវត្ត)
2. បំពេញព័ត៌មានផ្ទេររបស់អ្នក។
- ជ្រើសគណនីី -> ទៅកាន់គណនីី -> បំពេញចំនួនទឹកប្រាក់ -> បំពេញគោលបំណង -> ចុចផ្ទៀងផ្ទាត់
3. ផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រតិបត្តិការ
- អាននិងផ្ទៀងផ្ទាត់ការបង់ប្រាក់របស់អ្នក -> ចុចផ្ទេរ
4. ការបញ្ជាក់កូដ
- បញ្ជាក់លេខកូដសម្ងាត់ (8 ខ្ទង់)
5. បង្កាន់ដៃ
មើលវិក័យប័ត្ររបស់អ្នកដើម្បីបញ្ចប់
6. Receipt
View Your Receipt to finish

មើលបន្ថែម...

7. ប្រវត្តិប្រតិបត្តិការ


1. ប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់តាមរូបិយប័ណ្ណ
- ជ្រើសរើសនិមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណ (អ្នកចង់ពិនិត្យ)
2. ព័ត៌មានលម្អិតអំពីប្រវត្តិសាស្រ្ត
- ជ្រើសរើសទិន្នន័យ -> អានព័ត៌មានលំអិតនៃប្រវត្តិប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក

មើលបន្ថែម...

8. អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់


1. អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់
- ចូលទៅកាន់ ផ្ទាំងគ្រប់គ្រង របស់អ្នកហើយចុចលើអត្រាប្តូរប្រាក់
2. មើលអត្រាប្តូរប្រាក់
- មើលអត្រាប្តូរប្រាក់

មើលបន្ថែម...

9. ភ្នាក់ងារនៅក្បែរ


1. ភ្នាក់ងារនៅក្បែរ
- ចូលទៅកាន់ផ្ទាំងគ្រប់គ្រង របស់អ្នកហើយចុចរូបតំណាងភ្នាក់ងារនៅក្បែរ
2. មើលភ្នាក់ងារនៅក្បែរ
- មើលទីតាំងរបស់អ្នកនៅលើផែនទី

មើលបន្ថែម...